Onko maanäytteet ajantasalla?

DSC_0539Uusi vil­ja­vuus­tut­ki­mus on teh­tä­vä, kun edel­li­ses­tä ana­lyy­sis­tä on ku­lu­nut 5 vuot­ta. Uu­den vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen tu­lok­sen on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä en­nen seu­raa­vaa lan­noi­tus­ker­taa. Viljavuustutkimusta varten on otettava maanäytteet peruslohkoittain

Viljavuustutkimus peruslohkoittain

Maanäytteet on otettava­ siten, että yli 0,5 ha peruslohkolta on otet­ta­va vä­hin­tään 1 näy­te. Jos pe­rus­loh­ko on suu­rem­pi kuin 5 ha, on otet­ta­va 1 näy­te jo­kais­ta al­ka­vaa 5 ha koh­ti. Esimerkiksi 9 ha peruslohkolta on otettava 2 näytettä ja 11 ha peruslohkolta 3 näytettä. Alle 0,5 ha peruslohkoilla voi käyttää viereisen lohkon vil­ja­vuus­näy­tet­tä. Vie­rei­sel­lä pe­rus­loh­kol­la tar­koi­te­taan pe­rus­loh­koa, jol­la on yh­teis­tä raja­vii­vaa pe­rus­loh­kon kans­sa tai pe­rus­loh­ko­ja erot­taa tie tai oja.

Vilajvuustutkimus koostuu osanäytteistä

Jokaisen vil­ja­vuus­tut­ki­muk­seen si­säl­ty­vän näyt­teen on koos­tut­ta­va vä­hin­tään seit­se­mäs­tä osa­näyt­tees­tä. Näyt­tei­den on edus­tet­ta­va ta­sai­ses­ti koko loh­koa ja näyt­teet on otet­ta­va koko muok­kaus­ker­rok­sen sy­vyy­del­tä. Ympäristökorvauksen tukiehtojen mukaan maanäytteet on otettava viiden vuoden välein.

Maanäytekaira lainaan

Meillä on kaksi maanäytekairaa, joita lainaamme asiakkaille sopimuksen mukaan. Käy hakemassa meiltä maanäytekaira lainaan ja sopivat rasiat näytteiden lähettämiseen.Ota yhteyttä enne tuloa, että meistä joku on varmasti toimistolla. Jos oma aika on kortilla niin me otamme näytteet puolestasi.