Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä tietosuojaselosteen (jäljempänä ”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa, miten Maatili Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja.

Maatili Oy on sitoutunut suojaamaan henkilöiden yksityisyyttä ja noudattamaan toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä.

2. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä toimii Maatili Oy.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Maatili Oy
Y-tunnus: 2693578-7
Osoite: Pitkälahdenkatu 1, 74120 IISALMI
Puhelin: 0400 906 231

Tietosuojasta vastaava henkilö:
Nimi: Heidi Jaukkuri
Osoite: Pitkälahdenkatu 1, 74120 IISALMI
Puhelin: 0400 906 724
Sähköposti: heidi.jaukkuri@maatili.fi

3. Rekisterin nimi

Maatili Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppaneiden suhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen
 • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
 • Markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin
 • Maksujen valvontaan ja perintään
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi)
 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen
 • Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen
 • Rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi

Henkilötietojen käsittely saattaa perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
 • Tutkimus ja tilastointi
 • Suoramarkkinointi ja sen seuranta ja mittaaminen
 • Asiakaspalvelu

Kun käsittelyn laillisuuden perusteena on yllä mainituissa kohdissa oikeutettu etu, rekisterinpitäjä on tehnyt henkilötietojen käsittelystä arvion niin sanotulla tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisätietoja saa tietosuojasta vastaavalta henkilöltä, jonka yhteystiedot löydät tämän Tietosuojaselosteen kohdasta 2.

5. Henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisterinpitäjä voi kerätä seuraavia rekisteröityjen ryhmiä koskevia henkilötietoja:

 • Nykyiset ja entiset työntekijät
 • Nykyiset ja entiset asiakkaat
 • Yhteistyökumppanien yhteyshenkilöt
 • Toimittajien yhteyshenkilöt
 • Kilpailuihin osallistujat
 • Verkkosivujen kävijät

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli, syntymävuosi/henkilötunnus
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Yhteydenotot asiakaspalveluun kuten asiakaspuhelut
 • Laskutusta varten tarvittavat tiedot
 • Suoramarkkinoinnin luvat ja –kiellot
 • Tiedot palvelun, ohjelmiston tms. käytöstä
 • Tiedot verkkosivujen käytöstä kuten selaustiedot, IP-osoite, selaimen tyyppi jne.
 • Laitetiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät

7. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

8. Henkilötietojen luovutus

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille tai muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

9. Henkilötietojen siirto EU:n ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä henkilötietoja voidaan käsitellä hallitusti ja rajoitetusti myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Rekisterinpitäjä huolehtii, että EU:n ja ETA:n ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja suojatoimenpide henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Yhteistyökumppanit noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää vain rekisterinpitäjän toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • 6/10 + 1 vuosi: kirjanpitolainsäädännön edellyttämä kirjanpitoaineisto
 • Asiakassuhteen keston ajan + asiakkaan edun mukaisesti asiakasta velvoittavan lainsäädännön vaatima aika asiakassuhteen päättymisen jälkeen

Rekisteröity voi pyytää poistamaan itseään koskevia henkilötietoja. Ennen pyynnön toteuttamista rekisterinpitäjä arvioi tietojen tarpeellisuutta huomioiden muun muassa sen, tuleeko tiedot säilyttää lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai rekisterinpitäjän oikeusturvan varmistamiseksi.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, arkistoidaan tai tuhotaan.

11. Evästeet

Kuten useimmilla verkkosivustoilla, myös Maatili Oy:n sivustoilla käytetään evästeitä. Eväste (englanniksi ”cookies”) on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa päätelaitteen tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla sivustolla vieraileva päätelaite ja tiettyjä päätelaitteeseen liittyviä tietoja sivuston käytöstä voidaan tunnistaa. Evästeet parantavat käyttökokemustasi sivustolla. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai haittaa sen käyttöä.

Voit es­tää eväs­tei­den käy­tön sää­tä­mäl­lä se­lai­me­si ase­tuk­sia. On kui­ten­kin hy­vä huo­mioi­da, et­tä eväs­tei­den käy­tön es­tä­mi­nen hait­taa verkkosi­vus­tojen toi­mi­vuut­ta. Täs­tä syys­tä suo­sit­te­lem­mekin, et­tei eväs­tei­den käyt­töä es­te­tä.

12. Rekisterin suojaus

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille henkilöille. Rekisterinpitäjä edellyttää henkilöiltä ja muilta määritellyillä henkilöillä sitoutumista salassapitoon.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada tieto siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan vai ei. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa tai jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
 • pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa
 • saada rekisteröidylle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista. Rekisterinpitäjä voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton
 • peruuttaa antamansa suostumus siltä osin kuin rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä muun muassa suoramarkkinointia varten

Rekisteröity voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista joko kirjallisesti tai sähköisesti. Jos rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa, ellei rekisteröity toisin pyydä.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen pyyntö toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella:

Maatili Oy

Osoite: Pitkälahdenkatu 1, 74120 IISALMI

Pyynnöstä tulee ilmetä rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka rekisteröity haluaa saada. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä sekä henkilötietojen käsittelystä saat kohdassa 2 kerrotulta tietosuojasta vastaavalta henkilöltä.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tämä Tietosuojaseloste on laadittu 20.5.2018.

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.