Ympäristökorvauksen tentti

Koulutuspäivävaatimus ympäristösitoumuksessa

Ympäristösitoumuksen viime kevään tukihaun yhteydessä antaneen viljelijän on noudatettava maatilan koko peltoalalla ravinteiden tasapainoisen käytön toimenpidettä. Ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­sen käy­tön toi­men­pi­tee­seen kuu­lu­vat vuo­sit­tai­sen vil­je­ly­suun­ni­tel­man, vii­den vuo­den vil­je­ly­kiertosuun­ni­tel­man, vil­ja­vuus­tut­ki­mus­ten, pel­to­maan laa­tu­tes­tin ja loh­ko­koh­tais­ten muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­nen sekä suo­ja­kais­to­jen ja moni­muo­toi­suus­kais­to­jen pe­rus­ta­mi­nen. Lisäksi sitoumukseen kuuluu ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen yh­den päi­vän kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen tai ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen verk­ko­ten­tin suo­rit­ta­mi­nen kah­den en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na.

Verkkotentti on avautunut Vipu-palvelussa

Ympäristösitoumuksen kou­lu­tus­vaa­ti­muk­sen voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti verkkotent­ti­nä. Tentti on nyt avattu ja linkki tentin tekemiseen löytyy Vipu-palvelun etusivulta, kohdasta Ajankohtaista. Samassa kohdassa ovat linkit sitoumusehtoihin ja koulutusmateriaaliin. Tentin voi suorittaa ainoastaan tilan ensisijainen viljelijä tai tilanhoidosta vastaava henkilö.

Tenttiin valmistautuminen

Tentissä on 25 monivalintakysymystä, joista vähintään 15 täytyy saada oikein. Kysymykset käsittelevät ympäristökorvauksen sitoumusehtoja ja täydentäviä ehtoja laidasta laitaan. Tentin läpäiseminen vaatii siis asiaan perehtymistä. Varaa riittävästi aikaa koulutusmateriaaliin perehtymiseen ja tentin tekemiseen. Tentin koulutusmateriaalina ovat ympäristökorvauksen sitoumusehdot ja ympäristökorvauksen koulutusmateriaali. Jos jokin asia jää epäselväksi, niin apua on aina saatavilla.

Ota yhteyttä!